Vanaf 1 januari 2020 wordt verplichte zorg in de ggz geregeld via de Wet verplichte ggz. Tot die tijd geldt de wet Bopz.


U kunt door gebruik te maken van de link rechtsonder, kiezen tussen informatie over uw rechten onder de Bopz-of onder de Wvggz.


Heeft u voor 1 januari 2020 een Rechterlijke Machtiging (RM) of een IBS opgelegd gekregen of was u vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling en heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Kies voor de optie Bopz.

Bent u na 1 januari 2020 vrijwillig opgenomen in een ggz-instelling, heeft u te maken met verplichte zorg of wordt er voor u een Zorgmachtiging of Crisismaatregel aangevraagd? Kies dan voor de optie Wvggz.  

De informatie op de Wvggz pagina's wordt in de loop van 2020 verder aangevuld. Staat de informatie die u zoekt er (nog) niet bij, neem dan contact op met uw patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Wie dat is, kunt u hier vinden.

Uw keuze wordt bewaard, zodat we u de passende informatie kunnen bieden.
U kunt uw keuze altijd aanpassen, klik daarvoor op de link rechtsonder.  

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring zetten wij voor u op een rij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken (zie het onderstaande overzicht) en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.
Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van de Stichting PVP, heeft u recht op bescherming van uw privacy. Wij stellen voor ons eigen werk hoge eisen aan deze bescherming, juist ook gezien de aard van het vertrouwenswerk.
Lees en download de  flyer " De pvp en uw privacy"
 
Het uitganspunt bij de ondersteuning door de pvp is, dat de cliënt altijd zélf de regie behoudt. De pvp doet niets zonder toestemming van de cliënt en laat zich leiden door hoe de cliënt zelf zijn belang ziet. De pvp heeft een geheimhoudingsplicht en handelt conform de gedragsregels van de Stichting PVP.

De pvp legt van de cliënt alleen noodzakelijke cliëntgegevens vast in een digitaal cliëntdossier. Voordat de pvp de gegevens vastlegt, maakt hij meestal aantekeningen op papier. Deze worden zorgvuldig bewaard (in een afgesloten kast) en vernietigd zodra ze zijn vastgelegd in het digitale dossier. Wanneer u er bezwaar tegen hebt dat de pvp uw gegevens vastlegt, kunt u dit bespreken met de pvp.
Het digitale dossier is alleen in te zien door de eigen pvp van de cliënt. Uitsluitend met toestemming van de cliënt kan het dossier worden overgedragen aan een andere pvp. In noodgevallen kan de leidinggevende van de pvp een dossier overdragen aan een andere pvp. De leidinggevende kan echter alleen contactgegevens zien van de cliënt en heeft geen inzage in het dossier.
De cliënt kan de geregistreerde gegevens altijd inzien en ook (gedeeltelijk) laten verwijderen.
Voor advisering door de helpdesk worden gegevens anoniem vastgelegd en dan is er dus geen cliëntdossier. Alleen wanneer de helpdeskmedewerker voor het ondersteunen van de cliënt ook contact opneemt met een medewerker van de instelling, wordt een dossier op naam gemaakt. Ook dan is het dossier alleen in de te zien door de pvp die de cliënt ondersteund heeft.
Jaarlijks rapporteert de pvp over zijn werkzaamheden aan de cliëntenraad en de raad van bestuur van de instelling. Deze rapportage is niet herleidbaar tot individuele cliënten.
 
Onze belofte:

  • De Stichting PVP is zorgvuldig met cliëntgegevens. Alle cliënten kunnen er op rekenen dat hun gegevens bij de Stichting PVP veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet.

  • Wij registreren niet meer gegevens, dan nodig is om een cliënt te ondersteunen bij de vraag of klacht.

  • Een cliëntdossier kan alleen ingezien worden door de pvp die de betreffende cliënt ondersteunt.

  • Elke cliënt kan het eigen dossier inzien en ook (gedeeltelijk) laten verwijderen.

  • Vijf jaar na het afsluiten van de laatste vraag of klacht wordt het dossier automatisch verwijderd.

  • Chatberichten worden direct na het afsluiten van het gesprek gewist.

 

Geen cookiemelding op website

De Stichting PVP heeft geen cookiemelding op haar website. De reden hiervoor is dat wij geen cookies gebruiken die inbreuk maken op uw privacy. Wij houden geen andere gegevens bij dan de gegevens die u invult op een contactformulier of voor een abonnement op de pvp-krant, 

We gebruiken Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden, maar Google Analytics is privacy vriendelijk ingesteld conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
 
Cliëntgegevens Doel Bewerker Middelen voor bewerking Beveiliging Voldoen aan wettelijke plicht Verwijderen digitaal dossier
Naam en voornaam
Geslacht
Geboortedatum/leeftijdscategorie
Juridische status
Afdeling verblijf/behandeling
Telefoonnummer
E-mailadres
Advocaat en/of betrokken medewerker
Ondersteunen van cliënten bij de handhaving van hun patiënten-rechten in de ggz De pvp die de cliënt ondersteunt In cliëntdossier
Via mail
Papieren aantekeningen
Ja Ja Ja, op verzoek en automatisch na 5 jaar
Inhoud van de vraag of klacht In cliëntdossier
Via mail
Papieren aantekeningen
Ja Ja  Ja, op verzoek en automatisch na 5 jaar
Afhankelijk van vraag/klacht:
Medische gegevens/gezondheid
Info over religie
Info over seksuele voorkeur
Wett. Vert. en/of financiën
In cliëntdossier
Via mail
Papieren aantekeningen
Ja Ja  Ja, op verzoek en automatisch na 5 jaar
Mogelijk in bijlagen:
Info uit klachtenprocedure
Info uit behandeldossier of dagrapportage
Mails/brieven cliënt en behandelaar
In cliëntdossier
Via mail
Ja Ja  Ja, op verzoek en automatisch na 5 jaar
  

Om het reglement te downloaden dat wij daarvoor hebben opgesteld, klikt u hier. Het reglement wordt op dit moment aangepast op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Informatiebeveiliging

Wij stellen voor de bescherming van uw privacy ook hoge eisen aan de beveiliging van al onze informatiesystemen en laten dat periodiek testen door een onafhankelijke partij. Onze informatiesystemen voldoen aan de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Annemieke de Rooij (Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting PVP), a.de.rooij@pvp.nl .

 

PRINT DEZE INFORMATIE