Ik heb een klacht

Een klacht betekent dat u ergens ontevreden over bent.

Een klacht kan overal over gaan, u vindt dat uw behandelaar u niet serieus neemt en wil graag een andere, de intake-procedure neemt te veel tijd in beslag, of er is informatie doorgespeeld naar uw huisarts zonder dat u wist.

Meestal lost u uw klacht het snelst op door het aan degene waarover u een klacht hebt uw klacht vertellen.
Helpt een gesprek niet, dan kunt u het hogerop zoeken. U gaat met uw klacht bijvoorbeeld naar het afdelingshoofd, de manager of de directie. U kunt daarvoor een voorbeeldbrief gebruiken.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris van de instelling. Op de website van de instelling waar u onder behandeling bent,  staat hoe u dat doet.

U kunt ook de helpdesk-pvp om informatie vragen, bel daarvoor 0900 - 444 8888.  

Bekijk hoe de pvp kan helpen in dit filmpje.

Ik wil een schriftelijke klacht indienen

Hier vindt u voorbeeldbrieven om u op weg te helpen. Vaak heeft een klachtenfunctionaris ook een klachtenformulier waar u gebruik van kan maken.

Uw klacht hoeft niet binnen een bepaalde tijd worden ingediend. Ook over klachten uit het verleden kunt u nog een klacht indienen. Dit kan ook als u niet meer in behandeling bent.

De mogelijkheid om klachten in te dienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verjaart na 10 jaar. Bij de burgerlijk rechter kunt u in principe nog maximaal 5 jaar een procedure aanhangig maken. Bij de klachtencommissie is er geen verjaringstermijn.

Let wel! Het zijn voorbeelden: past u de brief dus goed aan aan uw eigen situatie en klacht.

 

Wat gebeurt er verder met mijn klacht?

Elke zorgaanbieder moet wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken na ontvangst van uw schriftelijke klacht, een uitspraak doen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met nog eens vier weken. U krijgt schriftelijk te horen wat er uit het onderzoek naar uw klacht is gekomen, welke beslissing(en) de zorgaanbieder neemt en of de zorgaanbieder maatregelen neemt. Als de zorgaanbieder maatregelen neemt, moet u ook te horen krijgen wanneer dat gebeurt.

U hebt niet automatisch recht op een schadevergoeding. U dient (met hulp van een advocaat) aan te tonen welke schade u hebt geleden. In onderhandelingen met de instelling of haar verzekeringsmaatschappij wordt dan het eventuele bedrag van de schadevergoeding vastgesteld.

Geschilleninstantie

Heeft u een officiële klacht ingediend, maar heeft de zorgaanbieder een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent? Dan betekent dat dat u een geschil met de zorgaanbieder heeft. U kunt zo een geschil voorleggen aan een externe geschilleninstantie. Zorgaanbieders moeten aangesloten zijn bij zo’n onafhankelijke externe geschilleninstantie.

De meeste ggz-instellingen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie GGZ. Op deze website https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/geestelijke-gezondheidszorg/ vindt u meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De Geschillencommissie GGZ doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dat betekent dat de zorgaanbieder en u zich aan de uitspraak moeten houden.

De Geschillencommissie GGZ kan een schadevergoeding toekennen tot € 25.000,-. U kunt ook tijdens de behandeling van uw klacht door de geschillencommissie het tóch nog eens worden met de persoon waarover u klaagt. Dat heet een schikking.
De geschillencommissie kan deze schikking ook vastleggen.

Het kost wel geld om de klacht door de Geschillencommissie te laten behandelen. Zo moet u klachtengeld (€ 52,50) betalen, maar er kunnen daarnaast nog andere kosten aan verbonden zijn.


Ik ben niet tevreden over de ondersteuning van de pvp

Ook klagen over de pvp is mogelijk, kijk hier hoe dat werkt. PRINT DEZE INFORMATIE