Actueel

4 juni 2018

Voor de rechtsbescherming van cliënten in de ggz was 2017 een gedenkwaardig jaar.


De langverwachte Wet verplichte ggz (Wvggz) kwam in zicht nadat deze werd aangenomen door de Tweede Kamer. Wanneer de Wvggz wordt ingevoerd in 2020 heeft dat effect op de rechtspositie van cliënten. Daardoor heeft de wet ook rechtstreeks impact op de uitvoering van de rol en taak van de pvp. De stichting PVP krijgt er andere taken bij, die op andere plaatsen, en mogelijk op andere tijden zullen worden uitgevoerd.

In ons jaarverslag over 2017 leest u hoe de Stichting PVP in 2017 alle zeilen heeft bijgezet om in 2020 goed aan de start te kunnen verschijnen, door de impact van de veranderingen te vertalen in de huidige werkprocessen en organisatie. Daarnaast ondersteunden we, als vanouds, ggz-cliënten bij het realiseren van hun rechtspositie onder de huidige wet Bopz.6 juni 2017
 

In het jaarverslag over 2016 met de titel "Veranderende zorg, blijvende aandacht voor rechtsbescherming' leest u o.a. over welke ontwikkelingen binnen de veranderende ggz de pvp zich zorgen maakt. We doen een oproep om voldoende aandact te blijven schenken aan de rechtspositie van cliënten binnen de potentieel (gedwongen) zorg.

6 december 2016

 

Klachtregeling in Wkkgz en de patiëntenvertrouwenspersoon 

Met ingang van 2017 zijn zorgaanbieders verplicht om hun klachtenregeling aan te passen aan de Wkkgz. Diverse ggz-instellingen hebben al (concept)regelingen ontworpen. De wet laat zorgaanbieders de ruimte om hier op onderdelen naar eigen inzicht mee om te gaan. Dit zal in de praktijk betekenen dat er per ggz-instelling verschillen zullen zijn in de klachtenregeling.

Begin december 2016 heeft de Stichting PVP een brief gestuurd aan de raden van bestuur en cliëntenraden van de gzz-instellingen, de IGZ, GGZ Nederland, de commissie wet- en regelgeving van de NVvP en de geneesheer-directeuren. In deze brief beschrijven we de wettelijke opdracht van de pvp conform de Wet Bopz en melden we dat het van belang is dat de te ontwikkelen klachtenregeling in lijn is met deze wettelijke opdracht.

 

 november 2016

Euthanasie wens bij psychisch lijden, wordt er wel geluisterd naar patiënten?

De afgelopen week laaide de discussie rondom euthanasie bij uitzichtloos psychisch lijden weer op. In 2014 deed de Stichting PVP onderzoek of patiénten die met deze wens bij hun behandelaar aankloppen wel serieus werden genomen.
In dit artikel, uit de pvp-krant van winter 2014 leest u er meer over.

 

mei 2016

De pvp viert een jubileum; 35 jaar ondersteuning van cliënten bij vragen en klachten

 
Al 35 jaar loopt de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) rond in de ggz en biedt partijdige ondersteuning aan cliënten waardoor zij zich serieus genomen voelen en hun recht kunnen halen.
 
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw, kwamen behandelaars, patiëntenverenigingen en familieleden in actie tegen de rechteloosheid van de psychiatrische patiënt, de soms onmenselijke behandelingstoestanden en andere misstanden in de psychiatrie. Samen pleitten ze voor een betere rechtspositie van patiënten. Men vond het tijd worden dat mensen met een psychiatrische aandoening als gelijkwaardige burgers behandeld werden. Met dezelfde rechten als ieder ander.
 
Sommige psychiatrische ziekenhuizen stelden daarom een ombudsman aan. Zij hielpen cliënten bij het vinden van een oplossing voor hun klachten. De ombudsmannen waren in dienst van het ziekenhuis en hun manier van werken was verschillend en niet aan regels gebonden.
 
In 1981 werd door patiëntenorganisaties de Stichting PVP opgericht om cliënten in heel Nederland op dezelfde manier te ondersteunen bij het handhaven van hun rechten. In 1982 gingen de eerste acht patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) aan het werk. In 1994 werd in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (de Wet Bopz) vastgelegd dat voor opgenomen patiënten een onafhankelijke pvp beschikbaar moet zijn voor advies en bijstand bij vragen en klachten.
 
Dit jaar bestaat de Stichting PVP dus 35 jaar. In de afgelopen jaren is in ons land het besef gegroeid dat wanneer de samenleving besluit iemand tegen zijn wil op te nemen, daar een systeem tegenover hoort te staan dat ervoor zorgt dat de rechtspositie van de betreffende persoon wordt gehandhaafd. Dat bij een dergelijke bijzondere inbreuk op de zelfbeschikking van een mens, onafhankelijke partijen erop toe moeten zien dat dat gebeurt binnen wettelijke kaders. En dat de betrokkene wordt gehoord en ondersteund. De pvp maakt, samen met de Inspectie voor de Gezondheidzorg, de rechterlijke macht en de advocatuur, deel uit van de rechtsbescherming van kwetsbare cliënten.
 
Er werken inmiddels 57 patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) in meer dan honderd instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren maken ook steeds meer ambulante cliënten gebruik van de diensten van de helpdesk-pvp via 0900-444888 en onze webiste.
 
Er is momenteel een nieuwe wet in voorbereiding, die de Wet Bopz zal vervangen. Het recht van een cliënt op de onafhankelijke ondersteuning van een pvp blijft bestaan.
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u een reactie geven, dan kunt u dat doen via ons contactformulier  PRINT DEZE INFORMATIE