Publicaties, onderzoek en reacties

Regelmatig laat de Stichting PVP van zich horen via publicaties, onderzoek, artikelen en reacties of brieven aan bijvoorbeeld de vaste Kamercommissie van VWS. Hieronder kunt u deze lezen. 

PVP-krant

In de PVP-krant schenken we aandacht aan de rechten van cliënten in de ggz en de manier waarop deze in de praktijk vorm krijgen.
De PVP-krant verschijnt gemiddeld één keer per jaar.Stichting PVP Krant

U kunt zich op de Home-page aanmelden voor een digitaal abonnement. .
Hier kunt u zich afmelden voor een digitaal abonnement.
 

Cliënttevredenheidsonderzoek


In 2021 heeft de Stichting PVP een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 
 

Jaarverslag

Ieder jaar schrijft de Stichting PVP een jaarverslag waarin ze verantwoording aflegt over de werkzaamheden in het afgelopen jaar.

Jaarverslag over 2021

Jaarverslag over 2020 in een bladerbare digitale versie 

Jaarverslag over 2019 in een bladerbare digitale versie en printbare versie

Jaarverslag over 2018 in bladerbare digitale versie en printbare versie

Jaarverslag 2017 in bladerbare digitale versie en printbare versie

Jaarverslag over 2016

Jaarverslag 2015 
 
Jaarverslag over 2014 beschrijft de werkzaamheden en resultaten aan de hand van het zogenaamde pvp-model.

Jaarverslag over 2013

 

Onderzoek

 

Onderzoek naar schadevergoeding in Wvggz-klachtzaken

De Wet verplichte ggz (Wvggz) biedt een klachtenprocedure voor personen die met verplichte zorg worden geconfronteerd. Onderdeel van die procedure is de mogelijkheid van het verkrijgen van een billijke schadevergoeding bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Die mogelijkheid is nieuw: de Wet Bopz voorzag niet in een vergelijkbare regeling. Ter voorbereiding op die nieuwe situatie heeft de Stichting PVP medio 2019 de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzocht studie te doen naar de betekenis van die optie van een billijke schadevergoeding in het kader van het Wvggz-klachtrecht. In het kader van die studie is eind 2019 een “forfaitair stelsel” voor schadevergoeding geïntroduceerd. Dit forfaitair stelsel, dat uitgaat van vaste vergoedingen voor specifieke tekortkomingen, ontmoette in de praktijk bezwaren. Vervolgens is medio 2020 door de UvA opnieuw naar de materie gekeken.

Dit heeft geleid tot een voorstel voor een “stelsel 2.0”, waarbij bedragen voor vormfouten zijn verlaagd en waarbij cumulatie van fouten en bedragen aan een maximum wordt gebonden. 


Zie in dit verband deze documenten: Meer lezen over dit onderwerp:


Regelmatig onderzoekt de Stichting PVP hoe de rechten van ggz-cliënten in de praktijk vorm krijgen of hoe cliënten verschillende vormen van dwang ervaren.

De uitkomsten van die onderzoeken worden hier bekend gemaakt.

 • Onderzoek naar huisregels
  Huisregels, iedereen die in een ggz-instelling verblijft krijgt er mee te maken. De Wet Bopz biedt een normering voor huisregels. Volgens die normering mogen huisregels de vrijheid van handelen van patiënten niet verder beperken dan strikt noodzakelijk is voor een ordelijke gang van zaken in de instelling. Patiëntenvertrouwenspersonen (pvp’en) krijgen echter regelmatig klachten van patiënten over huisregels die te veel betuttelen of hen in hun vrijheid beperken.  De Stichting PVP onderzocht in 2015 de regels rondom bezoekmogelijkheden en het gebruik van de eigen kamer op gesloten ggz-afdelingen voor volwassenen.

  Het onderzoek maakt duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de afdelingen: afhankelijk van de afdeling wordt de ene patiënt standaard meer beperkt dan de andere patiënt. Dat kan rechtsongelijkheid veroorzaken. Zeker omdat patiënten die gedwongen worden opgenomen niet zélf de keuze hebben waar die opname plaatsvindt. De Stichting PVP komt op voor de rechten van patiënten binnen de ggz en vindt dat iedere regel die patiënten onnodig beperkt in hun autonomie moet worden afgeschaft.  Aanscherping en verfijning van de huidige normering is wat ons betreft gewenst.

  U leest het hele onderzoek hier.

  Naar aanleiding van dit onderzoek is een artikel verschenen in de Nieuwsbrief Jourmaal Ggz en Recht van april 2016. U leest het artikel hier.
   
 • Onderzoek naar nieuwsvoorzieningen op gesloten afdelingen
  > In 2013 onderzocht de Stichting PVP op 79 gesloten afdelingen hoe het gesteld was met toegang tot nieuwsvoorzieningen. Het kunnen raadplegen van internet, kranten, radio , tijdschriften en televisie is een grondwet. Een gedwongen opname op een gesloten afdeling zou nooit met zich mee moeten brengen dat je onnodig wordt beperkt in je grondrechten.

  Hier leest u het artikel over dit onderzoek dat verscheen in Mgv van maart 2103 .
   
 • Cliënttevredenheidsonderzoek
  In 2013 hield de Stichting een cliënttevredenheidsonderzoek. Gemiddeld gaven onze cliënten de dienstverlening van de pvp het rapportcijfer 8,3.

  Hier leest u het gehele onderzoek.

Artikelen


De Stichting PVP schrijft regelmatig zelf over haar bevindingen of werkt mee aan de totstandkoming van artikelen van anderen.
 • In Journaal GGz en Recht (JGGZR) van oktober 2016 staat een artikel waarin Ton-Peter Widdershoven en Nannie Flim hun bezorgheid uiten over de 2e nota van wijzijging Wvggz en dan met name over dwang bij wilsbekwaamheid , huisregels en forensische zorg.
Het artikel leest u hier.
 
 • In Journaal Ggz en Recht (JGGZR) van juni  2016 staat  een artikel van Mr. drs. T.P Widdershoven, jurist bij de Stichting PVP met als titel:  onderwerp: Klachtenfunctionaris en patiëntenvertrouwenspersoon: naast rechtsbescherming 'mediation' als toegevoegde waarde?.
Het artikel leest u hier.
 
 • In het augustusnummer 2015 van Journaal Ggz en recht, staat een publicatie van Nelly de Hoog en Elleke Landeweer over de pilot met een cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor cliënten met een verstandelijke beperking bij zorgverlener Triade.

Het artikel leest u hier.
 • Ton Peter Widdershoven, onze senior jurist,  heeft een overzicht geschreven van de thematische wetsevaluatie Gedwongen zorg en de aanbevelingen die daarin gedaan worden die direct van invloed zijn op het vertrouwenswerk.

De samenvatting kunt u hier lezen.
 • In de MGv van maart 2013 een artikel over het onderzoek dat de Stichting PVP deed naar de beschikbaarheid van nieuwsvoorzieningen op gesloten ggz-afdelingen. Het hele artikel kunt u hier lezen. 
 

 

Beleidsstukken

Wilt u meer lezen over het beleid dat de Stichting PVP voert, dan vindt u hier het Meerjarenbeleidsplan 2008-2015.

Hier leest u het Missie-Visie document van de Stichting PVP uit 2007.

Ieder jaar schrijft de Stichting PVP een jaarplan waarin de voorgenomen werkzaamheden en plannen worden gepresenteerd.

 

Reacties

Regelmatig reageert de Stichting PVP inhoudelijk op ontwikkelingen rondom cliëntenrechten. Hieronder staat een overzicht.

Op 19 januari 2022 heeft de stichting haar reactie op de wetsevalautie Wvggz gestuurd naar de vaste kamercommissie VWS van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. 

Om nogmaals het standpunt van de stichting en daarmee de belangen van cliënten te benadrukken heeft de stichting PVP op 24 januari 2017 met het oog op de parlementaire behandeling van het wetsontwerp Wet verplichte ggz, een aanvulling op de Postion Paper van 31 oktober 2016 verstuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin de stichting reageert op stellingnamen van de minister van VWS en het eea toelichten,

 

 • Klachtregeling in Wkkgz en de patiëntenvertrouwenspersoon 

Met ingang van 2017 zijn zorgaanbieders verplicht om hun klachtenregeling aan te passen aan de Wkkgz. Diverse ggz-instellingen hebben al (concept)regelingen ontworpen. De wet laat zorgaanbieders de ruimte om hier op onderdelen naar eigen inzicht mee om te gaan. Dit zal in de praktijk betekenen dat er per ggz-instelling verschillen zullen zijn in de klachtenregeling.

Begin december 2016 heeft de Stichting PVP een brief gestuurd aan de raden van bestuur en cliëntenraden van de gzz-instellingen, de IGZ, GGZ Nederland, de commissie wet- en regelgeving van de NVvP en de geneesheer-directeuren. In deze brief beschrijven we de wettelijke opdracht van de pvp conform de Wet Bopz en melden we dat het van belang is dat de te ontwikkelen klachtenregeling in lijn is met deze wettelijke opdracht.
 

 •  Reactie Stichting PVP beleidsvisie staatssecretaris Van Rijn op organisatorische en financiële inbedding cvp

In oktober 2016 stuurde de Stichting PVP een reactie naar de vaste Kamercommissie van VWS op de bekeidsvisie van de staatssecreatris betreffende de organisaorische en financiele inbedding van de clientenvertrouwenspersoon.


 


Op maandag 20 januari 2014 heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden waarbij de vaste Kamercommissie van VWS het veld polste over het voorliggende wetsvoorstel Wet verplichte ggz. In drie sessies werd informatie uitgewisseld. In de grote lijn stond men positief tegenover het wetsvoorstel.
Kritische geluiden waren er in het bijzonder over de regeling van de onafhankelijkheid van de geneesheer-directeur en de wijze waarop het inspectietoezicht vorm zou moeten krijgen.

 
 •  Reactie Concept Jeugdwet

De Stichting PVP heeft in oktober 2012 aan het ministerie van VWS een reactie gestuurd op het conceptvoorstel Jeugdwet en de rol van het vertrouwenswerk daarin. De gehele tekst van de brief kunt u hier lezen.

De Stichting PVP heeft in oktober 2012 gereageerd op de stand van zaken naar aanleiding van het Algemeen Overleg over dwang en drang. De gehele tekst van de brief naar VWS kunt u hier lezen.
 
 • Reactie op voorstel nota van de wijziging wetsvoorstel Wet verplichte ggz

De Stichting PVP heeft in april 2012 een brief gestuurd aan de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport en aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In deze brief geeft de Stichting PVP haar reactie op de voorstel nota van de wijziging wetsvoorstel Wet verplichte ggz.

In het kort komt de reactie hier op neer dat de Stichting PVP het wetsvoorstel op belangrijke punten een verbetering vindt, maar dat niet alle problemen hiermee worden opgelost. De nieuwe rol die de geneesheer-directeur binnen de nieuwe wet gaat spelen vraagt om aanvullende eisen in de sfeer van onafhankelijkheid en/of toezicht. Ook de rol van de inspectie zal moeten worden aangescherpt. Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen rondom dwangcriteria. De Stichting PVP is ook bezorgd over de privacy van cliënten en de geheimhoudingsplicht binnen het nieuwe wetsvoorstel.

De hele brief leest u hier.
 
PRINT DEZE INFORMATIE